Privacyverklaring2020-04-02T14:57:55+00:00

Privacyverklaring

Bij DCT hechten we veel waarde aan een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We gaan zorgvuldig met uw (persoons-)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kunt verstrekken.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen aan ons worden verstrekt ten behoeve van een offerte voor uw content- en documentatiediensten. Ook voor de uitvoering van onze overige diensten kunt u uw persoonsgegevens en die van derden aan ons verstrekken.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming hebt verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:

  • mailings verzenden;
  • marktonderzoek doen;
  • diensten uitvoeren;
  • over nieuwe diensten informeren;
  • uitnodigingen voor bijeenkomsten sturen.

Wilt u geen of slechts beperkt gebruik maken van enkele diensten, dan kunt u uw toestemming intrekken. Uw toestemming intrekken kan door afmelding via een afmeldbutton of verzending van een mail met als onderwerp ‘intrekking toestemming’ naar ons algemene mailadres.

De beveiliging van uw persoonsgegevens
Ten behoeve van de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacy-eisen voor onze medewerkers en, indien van toepassing, onderaannemers. Zij dienen vóór indiensttreding c.q. aanvang van hun contract een geheimhoudingsbeding te ondertekenen.

Bovendien wordt verder gezorgd voor de beveiliging van uw persoonsgegevens door het principe van need-to-know te hanteren bij de uitvoering van een dienst en alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens te verstrekken die ook feitelijk aan uw verzoek werken.

Medewerkers en onderaannemers zijn eveneens verplicht om mogelijk verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden.

Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal minimaal beveiligd volgens de wettelijke eisen. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig of wettelijk verplicht is.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd of worden teruggegeven.

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Via het ‘formulier rechten betrokkenen’ kunt u gebruikmaken van uw rechten als betrokkene onder de AVG. U hebt de volgende rechten:

  • recht op inzage in uw persoonsgegevens;
  • recht op verwijdering;
  • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
  • recht op dataportabiliteit.

We zullen ieder verzoek binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om een verzoek in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen we dit motiveren. Ter dekking van de administratieve kosten kan, afhankelijk van de tijd en inspanning, een kleine bijdrage van toepassing zijn.

Verlies van uw persoonsgegevens
DCT heeft maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of datalekken tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen we u daar terstond over informeren.

Privacy Officer
We doen ons uiterste best om ons beleid naar behoren uit te voeren. Indien u toch vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen bij onze Privacy Officer middels het contactformulier op onze site.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Ook kunt u zich bij ontevredenheid over de afhandeling wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

DCT behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring.

DCT

25 mei 2018